Handicap & Regelkommittén

HCP & Regler arbetar bland annat med våra årsrevisioner av handicap. De arbetar också med våra Lokala regler, agerar domare, utbildar oss i golfregler och allmänt håller koll på oss, banan och banpersonalen (så de sätter "pinnar och markeringar" på rätt plats).

Att vara logisk i sitt tänk kring regler i golf, räcker en bra bit. Att vara "regelkunnig" räcker en liten bit till... Men när det kommer till att vara "duktig" på regler behövs lite kurser/utbildningar.

Är du sugen på att bli "duktig" på regler, kanske bli en domare - det finns flera steg.

__________________________________________________________________________________

Behövs det verkligen domare i golf – och vilka uppgifter har de? En domares främsta uppgift är att lotsa golfspelarna genom ett ibland snårigt regelverk och se till att tävlingen genomförs på ett för alla parter tillfredsställande sätt. Här är två delar av domararbetet.

Reglerna

I Regler för Golfspel finns begreppet "domare" definierat:
"En domare är en person som utsetts av tävlingsledningen att följa spelet för att fastställa faktiska förhållanden samt tillämpa reglerna. Han skall agera vid varje brott mot reglerna som han ser eller som rapporteras till honom [...]."

Golfreglerna kan ibland kännas svåra och en golfdomare tränas genom sin utbildning i att tolka och tillämpa reglerna i praktiska situationer. Det kan handla om att hjälpa en spelare som inte vet var han/hon ska droppa en boll eller svara på frågor om ett visst agerande är tillåtet eller otillåtet. Den största andelen pliktslag som spelare ådrar sig är faktiskt plikt som de själva upplyser om att de fått. Det är sällan en domare åker fram och upplyser en spelare om att något denne gjort inte är tillåtet, men det händer. Alla domare förväntas ha kunskapen för att avgöra tvistiga eller tveksamma frågor.

Arbetet i tävlingsledningen

Minst lika viktigt är arbetet som domaren utför i egenskap av att ingå i tävlingsledningen. Ofta får domarna också här användning för sina regelkunskaper, t ex då en rond avbryts (får man byta boll när spelet återupptas?) eller då frågor om handicap kommer på tal (räknas ronden som handicapgrundande trots att spelaren blev diskvalificerad?).

Speltempot är det som domarna oftast ägnar sig åt i samband med tävling. Tävlingsledningen fastställer riktlinjer för ett visst speltempo, t ex genom ett spelschema som innebär att en viss boll ska ha spelat färdigt ett visst hål vid en viss tidpunkt eller att en spelare har ett visst antal sekunder på sig att slå ett slag.

Golfdomarna arbetar tillsammans med spelarna för att spelet ska flyta bättre. Detta kan innebära att man måste ta tid på/klocka spelare och varna dem för långsamt spel, men oftast kan man genom gemensamma ansträngningar se till att fältet kommer runt banan på en rimlig tid.

Domarna och spelarna – en fråga om förtroende

I alla lägen där en domare möter en spelare är det viktigt att etablera en relation som bygger på förtroende. Spelaren ska känna förtroende för att domaren kan sin sak och är där av en viktig anledning. Domaren å sin sida måste ibland vara lite psykolog och visa respekt för att spelaren är där och gör sitt jobb. Med lite smidighet från båda parter brukar detta sällan vara något problem.

SGF värnar om förtroendet för domarkåren såväl dess teoretiska som praktiska kunskaper och hoppas att alla spelare känner sig korrekt bemötta i alla situationer där man möter en domare.

Vi söker fler domare!
Du som vill bli, eller är domare - Hör av dig till Magnus,

Magnus Hultén (Förbundsdomare)
magnus.67.hulten@gmail.com
Mobil: 0739-026809

 

 

Droppa rätt

Droppa rätt

Regeltolkning

Regeltolkning

Droppa boll

Droppa boll

Får man byta klubba?

Får man byta klubba?