ALKOHOL OCH DROGPOLICY                                     

Mål och syfte

Målet och syftet är att alla inom FGK skall ha kännedom om denna policy och se till att den efterföljs, för att på så sätt säkerställa att FGK följer de lagkrav samt interna och externa krav som ställs på klubben.
Icke uppfyllnad av dessa krav kan innebära negativa konsekvenser som ekonomisk förlust och skada för FGK.

Roller och ansvar

Klubb/Marknadschef har det övergripande och operativa ansvaret för att uppfylla de krav som verksamheten ställer på denna policy.

Alla anställda har ansvar för att policyn efterföljs.

Policyn fastställs av styrelsen.

Missbruk av alkohol och narkotika är ett stort problem i samhället och skall inte ha en inverkan på vårt golfspel.
För en god stämning, säkert golfspel och en störningsfri verksamhet, är att vi i samverkan kan förebygga och snarast ingripa vid alkohol och narkotikamissbruk.

 

FGK REGLER GÄLLANDE ALKOHOL OCH NARKOTIKA

 • Vid spel på bana:
  Spelare skall på inget sätt försätta sig själv, medspelare eller annan person i närhet, för fara genom oaktsamhet i samband med onyktert beteende.
  Vid eventuell händelse har FGK rätt att avhysa och rapportera till disciplinnämnd

 • Det är inte tillåtet att komma påverkad till arbetsplatsen eller på arbetsplatsen bruka alkohol eller narkotika.

 • Den som är påverkad av alkohol eller narkotika ska omgående sändas hem eller till sjukvårdsinrättning. Arbetstagarens närmaste chef ansvarar för att hemtransporten sker på ett säkert sätt.

FGK Följer RF riktlinjer för Alkohol, Narkotika och Tobakspolicy

 • Nolltolerans mot narkotika och doping
 • Minska allt tobaksbruk och förhindra att minderåriga börjar använda tobak
 • Förhindra allt ohälsosamt alkoholbruk, minska konsumtionen och motverka skadliga dryckesvanor.
 • Alkoholdrycker bör inte förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar. Idrottsrörelsen vill senarelägga ungdomars alkoholdebut. 
 • Förenings- och förbundsarbete bör bedrivas i rökfria lokaler, att skapa helt rökfria idrottsmiljöer inomhus och rökfria zoner utomhus.
 • Barn- och ungdomsledare har en stor betydelse som förebilder. De bör informera om riskerna med tobaksrökningens och snus.