Höstårsmöte

Publicerat: 2022-10-31 13:04 - Skrivet av Mikael Norman

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2022 Tid: måndag 28 november 2022 kl. 18.30 Plats: Falkenbergs Sparbank – Ingång genom gården Anmälan: Intresseanmälan sker på Mingolf - (Tävlingar - Höstmötet 2022)  

KALLELSE TILL HÖSTMÖTE 2022

 

Medlemmarna i Falkenbergs Golfklubb kallas härmed till höstmöte.

Tid: måndag 28 november 2022 kl. 18.30

Plats: Falkenbergs Sparbank – Ingång genom gården

Anmälan: Intresseanmälan sker på Mingolf - (Tävlingar - Höstmötet 2022)   för att vi ska kunna säkerställa rätt storlek på lokalen och fika

 

Utdrag ur klubbens stadgar

 

15 § TIDPUNKT, KALLELSE

Årsmöte, som är golfklubbens högsta beslutande organ, genomförs i form av ett Höstmöte och ett Vårmöte. Höstmötet skall hållas före november månads utgång. Vårmötet hålls före mars månads utgång.

Kallelse med förslag till föredragningslista skall senast tjugoen (21) dagar före årsmötet tillsändas medlemmarna via e-post samt anslås på klubbens anslagstavla och hemsida.

 

Verksamhets- och förvaltningsberättelse, revisionsberättelse, verksamhetsplan med budgetförslag, styrelsens och valberedningens förslag samt inkomna motioner med styrelsens yttrande skall senast sju (7) dagar före årsmötet finnas tillgängliga, i tryckt form, på plats som anges i kallelsen och tillhandahållas på årsmötet.

 

16 § FÖRSLAG TILL ÄRENDEN ATT BEHANDLAS AV ÅRSMÖTE

Såväl medlem som styrelsen får avge förslag till ärenden att behandlas av årsmötet.

Motion (förslag) från medlem skall vara styrelsen tillhanda senast 8 veckor före årsmötet. Styrelsen skall till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionen.

 

17 § RÖSTRÄTT SAMT YTTRANDE- OCH FÖRSLAGSRÄTT

Rösträtt på årsmöte har de medlemmar som fullgjort sina ekonomiska förpliktelser mot klubben och under mötesåret fyllt lägst 15 år.

Rösträtten är personlig. Vid förhinder för röstberättigad medlem får rösträtten dock utövas genom ombud. Ombud, som skall uppvisa skriftlig, dagtecknad fullmakt, får inte företräda fler än en medlem och skall själv vara medlem i föreningen.

Medlem som inte har rösträtt har yttrande- och förslagsrätt på mötet.

Närvarande representanter för RF, DF, SGF och GDF har yttranderätt på mötet.

 

18 § BESLUTSFÖRHET

Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som, enligt upprättad röstlängd, är närvarande på mötet.

PRELIMINÄR FÖREDRAGNINGSLISTA FÖR HÖSTMÖTET

 

1) Fastställande av röstlängd för mötet.

 

2) Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

3) Fastställande av föredragningslista.

4) Val av ordförande och sekreterare för mötet

5) Val av två protokollsjusterare, tillika rösträknare, som jämte ordföranden skall justera mötesprotokollet.

6) Fastställande av verksamhetsplan, medlemsavgifter, årliga spelavgifter samt budget för det kommande verksamhets- och räkenskapsåret.

7) Fastställande av antalet styrelseledamöter.

8) Val av

 

  1. a) Klubbens ordförande för en tid av ett (1) år.
  2. b) Halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av två (2) verksamhetsår.
  3. c) Två (2) revisorer för en tid av ett år. I detta val får styrelsens ledamöter ej delta.
  4. d) Tre (3) ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall utses till ordförande.
  5. e) Ombud till HGDF-möte.

 

9) Behandling av styrelsens förslag och i rätt tid inkomna motioner.

10) Övriga frågor

 

Beslut om stadgeändring eller i fråga av ekonomisk betydelse för klubben eller medlemmarna får fattas endast om ärendet angivits i kallelsen till årsmöte.

 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga från den 21:e november på hemsidan under medlemssidan, eller på kansliet på klubben.

 

 

Hjärtligt välkomna till höstmötet 2022!